Valgkomité søker representanter til styret, utvalg og trenere

Det er stadig behov for nye frivillige inn i Furnes Skiløperforening’s styre, utvalg og som trenere. I år har vi behov for flere nye frivillige som kan tre inn i klubbens styre og utvalg, i roller for minimum to år, med oppstart etter årsmøte.

Oversikt over hvilke tillitsverv som er på valg, og deres oppgaver finner du nederst på siden.

Kandidater kan melde seg til vår sekretær, Anne Storihle Svenskerud, tlf./sms.: 995 84 849, eller melde inn seg selv eller aktuelle kandidater i skjemaet under innen torsdag 17. mars. 2022.

Representanter som ikke stiller til gjenvalg, bes melde fra dette innen 10 mars 2022.

Meld inn forslag på kandidater til valg:

Melding
Beskriv ønsket vakttype og eventuelle spesielle tidspunkter.

Langrenn, Turrenn, Hopp og Kombinert

Vi er en klubb med tre undergrupper hvor fellesskap, samhold og utvikling bør stå i fokus. Vi trenger representanter fra alle grener.

Alle oppgaver kan gjennomføres av alle, de krever ingen forkunnskaper og kommer med veiledning, samt at sittende styremedlemmer bidrar til drahjelp i oppstarten. Vi tilbyr også kurs og opplæring i regi av Hedmark Idrettskrets, for de som ønsker dette.

Det er noe for alle å ta tak i for alle verv, hvor styrets sammensetning gir dra-kraft i riktig retning. Her er det mulighet for å bidra til å dra klubben i riktig retning, fremme visjoner og målsetninger for klubbenc, nå, og i fremtiden, samt bestemme den økonomiske fremgangen.

Mye av oppgavene er rutine-oppgaver, hvor vi stort sett gjennomfører de samme oppgaver og arrangementene hvert år. Selvfølgelig kan vi påta oss store oppgaver som Hovedlandsrennet, som vi viser at vi klarer å gjennomføre på en svært vellykket måte.

Bli med og dra klubben i riktig rettning

Nåværende styret søker kandidater til årets valg, hvor følgende verv er på valg:

 1. Leder
 2. Nestleder
 3. Kasserer
 4. Medlemmer til langrenns-utvalget
 5. Medlemmer til hopp-utvalget

NB!

Klubben mangler kandidater til nestleder og kasserer. De andre vervene har kun én representant pr. verv som stiller til gjenvalg.

Styrets funksjoner og oppgaver:

I listen for styrets funksjoner (verv) er det kun beskrevet de funksjoner og oppgaver klubbens årsmøte mener skal spesifiseres. Funksjoner og oppgaver som årsmøtet mener styret selv skal fordele er beskrevet som egne punkter.

Leder:

Arbeidsoppgaver:

 • Lede klubben i nåværende oppgaver og drive klubbutvikling
 • Lede styremøter
 • Følge opp styrets vedtak
 • Representere Furnes Skiløperforening utad i offisielle sammenhenger og møter i idrettens ulike organer
 • Representere styret ift. resten av klubben
 • Signere avtaler på vegne av klubben
 • Ansvarlig nettredaktør

Nestleder:

 • Være leders stedfortreder i styresaker

Kasserer:

 • Ferdigstille budsjett for klubbens årsmøte
 • Være klubbens kontaktperson ift. regnskapsfører. Oppfølging av regnskap og bestille rapporter fra regnskapsfører. Attestere på fakturaer
 • Følge opp ”Idrettens huskeliste” og bidra med tallmateriale som er nødvendig for å søke økonomisk støtte hos ulike fond og organisasjoner
 • Lotteri (innkjøp av loddbøker, vekslepenger)
 • Følge opp eksisterende sponsoravtaler sammen med styrets leder.
 • Fakturering og kontingenter iht. medlemsregister

 

Vi bruker ekstern regnskapsfører

Sekretær:

 • Skrive referat fra styremøter
 • Motta og distribuere brevpost og elektronisk post
 • Forberede papirer til styremøter og årsmøtet
 • Arkivere papirer, avtaler, referater med mer
 • Følge opp ”Idrettens huskeliste” og bidra med søknad som er nødvendig for å søke støtte hos ulike fond og organisasjoner
 • Følge opp medlemsregister

Styremedlem:

 • Tildeles oppgaver etter behov

Varamedlemmer:

Lederne av underutvalgene for langrenn, hopp og tur-løpere er styrets varamedlemmer og innkalles ved forfall fra andre styremedlemmer eller hvis det er saker der man ønsker utvalgenes kommentarer. Varamedlemmene kan møte i styremøter på eget initiativ. Utvalgsledernes oppgaver utover det å være varamedlemmer til styret er beskrevet under de respektive utvalgene.

Hopputvalgets funksjoner og oppgaver:

Utvalgets leder:

 • Møte som varamedlem i styremøter og i saker der det er styrets ønske. Kan møte uoppfordret hvis man ønsker
 • Representere klubben i grenspesifikke møter i idrettens ulike organer hvis styret ønsker dette
 • Sørge for at rennsøknader blir sendt og skal minimum inneha koordinatorrolle for klubbens egne renn.

Andre funksjoner og oppgaver:

 • Bestille/reserve trenings-fasiliteter for høst- og vintertreninger. Pt: Kylstad, Ener og Lierberget. Innetreninger skal koordineres med langrennsutvalget og turløpergruppa
 • Være klubbens kontaktperson opp i mot eier av de anlegg vi låner/leier. Evt. sørge for drift og vedlikehold i egne anlegg
 • Gjøre avtale med trenere for kommende sesong. Dette gjøres sammen med den som innehar funksjonen som trenerkoordinator. Trenerkoordinator kan være et utvalgsmedlem eller en allerede engasjert trener. Utvalget styrer dette selv
 • Være klubbens kontaktperson opp i mot eier av de anlegg vi låner/leier ifm trening og arrangementer
 • Arrangere sosiale aktiviteter for utøverne
 • Skal arrangere avslutning sammen med langrennsutvalget
 • Sette opp dugnadslister
 • Sende ut info til medlemmer

Langrennsutvalgets funksjoner og oppgaver:

Utvalgets leder:

 • Møte som varamedlem i styremøter og i saker der det er styrets ønske. Kan møte uoppfordret hvis man ønsker
 • Representere klubben i grenspesifikke møter i idrettens ulike organer hvis styret ønsker dette
 • Sørge for at rennsøknader blir sendt og skal minimum inneha koordinatorrolle for klubbens egne renn

Andre funksjoner og oppgaver:

 • Bestille/reserve treningsfasiliteter for høst- og vintertreninger. Pt: Kylstad og Nybygda. Innetreninger skal koordineres med hopputvalget og turløpergruppa
 • Være klubbens kontaktperson opp i mot eier av de anlegg vi låner/leier
 • Gjøre avtale med trenere for kommende sesong. Dette gjøres sammen med den som innehar funksjonen som trenerkoordinator. Trenerkoordinator kan være et utvalgsmedlem eller en allerede engasjert trener. Utvalget styrer dette selv
 • Arrangere sosiale aktiviteter for utøverne som f.eks ”høstsamling, kveldsmat på høsttreninger og aktivitetsdag på slutten av sesongen
 • Skal arrangere avslutning sammen med hopputvalget
 • Sette opp dugnadslister
 • Sende ut info til medlemmer

Turrenn funksjoner og oppgaver:

Utvalgets leder:

 • Møte som varamedlem i styremøter og i saker der det er styrets ønske. Kan møte uoppfordret hvis man ønsker
 • Representere klubben i grenspesifikke møter i idrettens ulike organer hvis styret ønsker dette
 • Sørge for at rennsøknader blir sendt og skal minimum inneha koordinatorrolle for klubbens egne renn.

Andre funksjoner og oppgaver:

 • Bestille/reserve treningsfasiliteter for høst- og vintertreninger. Pt: Kylstad. Innetreninger skal koordineres med hopputvalget og langrennsutvalget
 • Bidra med støtte under turrennet Furnesåsen rundt
 • Tildeles oppgaver etter behov

Still til valg

Bidra til utvikling i din klubb