Årsmøte

Kylstad Skole, Kjellerstua

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Fullstendig sakliste med vedlegg legges ut på hjemmeside senest 1 uke før årsmøte.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet

Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Det samme har idrettslagets styre og de komiteer/ utvalg som er gitt forslagsrett i idrettslaget egen lov.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre senest to uker før årsmøtet.

Forslagene skal sendes til den adressen/e-postadressen idrettslaget har oppgitt i innkallingen. Styret må sørge for at alle saker et medlem ønsker å få behandlet, og som er fremmet innen utløpet av fristen, fremmes for årsmøtet.

Saker (ikke endelig):

 • Godkjenning av de stemmeberettigede
 • Valg av dirigent (er)
 • Valg av protokollfører(e)
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av sakliste
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Behandle idrettslagets årsberetning
 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Behandle forslag og saker
 • Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 • Vedta idrettslagets budsjett
 • Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Valg
  • Alle idrettslag i NIF må minimum velge følgende tillitsverv:

   • Leder, nestleder minst 1 ordinært styremedlem og minst 1 varamedlem
   • Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem.
   • Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  • Årsmøtet kan velge hvem som skal representere idrettslaget på ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til. Alternativt må årsmøtet gi styret fullmakt til å oppnevne slike representanter.