Skip to content
valg
Offline

Årsmøte 2021

Klubbhuset i Nybygda

Meld på

Pliktig påmelding:

På grunn av smittesituasjonen vedrørende covid-19 pandemien, ønskes det forhåndspåmelding. Bruk lenken «meld på» over.

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov [link]. Her fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet:

Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Det samme har idrettslagets styre og de komiteer/ utvalg (langrenns-utvalget, tur-løpere og hopputvalget) som er gitt forslagsrett i idrettslaget egen lov.

NB! Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre senest to dager før årsmøtet.

Forslagene skal sendes til den adressen/e-postadressen idrettslaget har oppgitt i innkallingen. Styret må sørge for at alle saker et medlem ønsker å få behandlet, og som er fremmet innen utløpet av fristen, fremmes for årsmøtet.

Send inn ditt forslag pr. e-post til vår sekretær, Anne Storihle Svenskerud, tlf./sms.: 995 84 849 eller bruk kontakt-skjemaet.

Saksliste:
Årsberetning:
Regnskap:
Balanse:
Budsjett:
Medlemskontingent:
Organisasjonsplan:

Saksliste
Årsberetning 2020
Resultat 2020
Balanse 2020
Budsjett 2021/ 2022
Medlemskontingent 2021/ 2022
Organisasjonsplan

Saker til årsmøte (ikke endelig):

 • Godkjenning av de stemmeberettigede
 • Valg av dirigent (er)
 • Valg av protokollfører(e)
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av sakliste
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Behandle idrettslagets årsberetning
 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Behandle forslag og saker
 • Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 • Vedta idrettslagets budsjett
 • Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Valg
  • Alle idrettslag i NIF må minimum velge følgende tillitsverv:

   • Leder, nestleder, minst 1 ordinært styremedlem og minst 1 varamedlem
   • Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem.
   • Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  • Årsmøtet kan velge hvem som skal representere idrettslaget på ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til. Alternativt må årsmøtet gi styret fullmakt til å oppnevne slike representanter.

Representasjonsrett:

Vollkoia Turløyper (minimum én representant):

 1. Geir Halvorsen (valgt til leder for Vollkoia Turløyper 2020 – 2022)

Ringsaker Idrettsråd (mulighet for to representanter):

 1. Leder Furnes Skiløperforening
 2. (ikke valgt)

Lierberget Hoppsenter ASA (minimum én representant):

 1. Hans Ludvik Harkinn

Lierberget Hoppsenter ASA Styret:

 1. Rannveig Harkinn (styremedlem)
 2. Øystein Knutsen (anlegg)
 3. Even Afseth (økonomi)

Verv på valg:

Leder
Sekretær
Styremedlem
Valgkomite medlem
Valgkomite medlem

Langrennsutvalg medlem
Langrennsutvalg medlem

Hopputvalg medlem
Hopputvalg medlem

NB!

NB! Klubben trenger kandidater til frivillige verv. Ønkser du å bidra til klubbutvikling, ikke nøl med å ta kontakt. På forhånd takk.

Oppsigelse av verv:

Ønsker du å fratre ditt verv, og dermed ikke stille til gjenvalg, gi melding.

Legg inn en kommentar