Skip to content

Årsmøte

OIG4

Aktivitet:

Årsmøte:

Styret i Furnes Skiløperforening innkaller herved til årsmøte. Årsmøtet avholdes i henhold til annonsering over.

Årsmøte er kunngjort i.h.t. vedtekter på vår hjemmeside og Facebookside.

 

Velkommen til årsmøte!
Styret Furnes Skiløperforening

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov [link]. Her fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Furnes Skiløperforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Furnes Skiløperforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Fullstendig sakliste gjøres tilgjengelig for medlemmene på idrettslagets hjemmeside. Dokumenter blir tilgjengelig på hjemmesiden senest 1 uke før årsmøte eller er tilgjengelig for medlemmene på årsmøtet.
Saksliste
Årsberetning
Regnskap
Balanse
Budsjett
Medlemskontingent
Organisasjonsplan

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet:

Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Det samme har idrettslagets styre og de komiteer/ utvalg (langrenns-utvalget, tur-løpere og hopputvalget) som er gitt forslagsrett i idrettslaget egen lov.

NB! Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre senest to uker før årsmøtet.

Forslagene skal sendes til den adressen/e-postadressen idrettslaget har oppgitt i innkallingen. Styret må sørge for at alle saker et medlem ønsker å få behandlet, og som er fremmet innen utløpet av fristen, fremmes for årsmøtet.
Send inn ditt forslag pr. e-post til vår sekretær, eller bruk kontakt-skjemaet.

Saker til årsmøte (ikke endelig):

 • Godkjenning av de stemmeberettigede
 • Valg av dirigent(er)
 • Valg av protokollfører(e)
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av sakliste
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Behandle idrettslagets årsberetning
 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Behandle forslag og saker
 • Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 • Vedta idrettslagets budsjett
 • Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 •  Valg
  • Alle idrettslag i NIF må minimum velge følgende tillitsverv:

   • Leder, nestleder, minst 1 ordinært styremedlem og minst 1 varamedlem
   • Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem.
   • Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  • Årsmøtet kan velge hvem som skal representere idrettslaget på ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til. Alternativt må årsmøtet gi styret fullmakt til å oppnevne slike representanter.

Representasjonsrett:

Vollkoia Turløyper (minimum én representant):

Ringsaker Idrettsråd (mulighet for to representanter):

Lierberget Hoppsenter ASA (minimum én representant):

For mer informasjon om årsmøte, ekstraordinært årsmøte, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Furnes Skiløperforening’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Furnes Skiløperforening  kontaktes på kontaktskjema.